Vedtægter

Skovshoved By’s Grundejer og Bevaringsforening af 1938

§ 1.
Foreningens navn er Skovshoved By's Grundejer- og Bevaringsforening, stiftet den 10. maj 1938.

§ 2.
Foreningens formål er at varetage grundejernes, såvel som de øvrige beboeres interesser i alt, hvad der er dem formålstjenstligt, herunder bevarelse af Skovshoved By

Dog kan foreningen ikke tage sig af stridigheder mellem medlemmerne indbyrdes.

§ 3.
Berettiget til at være medlem er:

1. Enhver grundejer i Skovshoved by, således som denne er afgrænset i henhold til Byplan 21.

2. Øvrige Beboere i Skovshoved by samt andre interesserede for Skovshoved by.

Medlemskab erhvervet i henhold til tidligere vedtægter bevares.

§ 4.
Til administration af foreningens anliggender opkræves et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Regnskabsåret er gældende fra 1. januar til 31. december.

§ 5.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes med 2 ugers varsel ved opslag i byen eller ved meddelelse i Skovseren eller i en lokal avis.

Forslag fra stemmeberettigede medlemmer skal være bestyrelsen i hænde inden den 31. marts.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af formand

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanter.

7. Indkomne forslag fra stemmeberettigede medlemmer, herunder forslag fra bestyrelsen

8. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 6
Adgang til generalforsamlingen har kun de i henhold til § 3 optagne medlemmer og deres husstand, samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

Stemmeret har kun Grundejere i Skovshoved by der har betalt kontingent inden 31. december, i det forudgående kalenderår.

Der kan kun afgives 1 stemme pr. husstand. Der kan stemmes ved fuldmagt.

§ 7
Til vedtagelse af forslag på generalforsamlingen kræves almindelig stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer samt til foreningens opløsning kræver dog 2/3 af medlemmerne.

Såfremt et sådant flertal ikke kan opnås, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med sædvanligt varsel inden 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.

På en sådan generalforsamling kræves alene almindelig stemmeflerhed til forslagenes vedtagelse.

§ 8
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand, kasserer og sekretær.

Formanden vælges for 1 år.

Øvrige bestyrelsesvalg gælder for 2 år.

Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, hvis valg gælder for 2 år.

Hvert år afgår 2 medlemmer efter tur.

Genvalg kan i alle tilfælde finde sted

Fraflytter et bestyrelsesmedlem byen udtræder vedkommende af bestyrelsen.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder inden for en valgperiode, supplerer bestyrelsen sig, blandt de valgte suppleanter.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 20 medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de forslag som ønskes behandlet. Indkaldelse sker ved opslag i byen eller ved meddelelse i Skovseren eller i en lokal avis med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

Stemmeberettigede er medlemmer i henhold til § 6, som kan dokumentere at have betalt skyldigt kontingent.

§ 10
Efter indstilling fra et eller flere medlemmer kan bestyrelsen tildele æresmedlemskab af foreningen til enkeltpersoner, der har haft en afgørende og positiv indvirkning på Skovshoved By.

Et sådan medlemskab berettiger til deltagelse i Grundejerforeningens forskellige aktiviteter på lige fod med øvrige medlemmer

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 2011.

 

Skovshoved By Grundejer og Bevaringsforening