Referat fra Generalforsamling 2019

Skovshoved Bys Grundejer & Bevaringsforening

Referat af Generalforsamlingen afholdt den 10. april 2019 i Skovshoved Sejlklub kl. 19.00.

DAGSORDEN:
Punkt 1. Valg af dirigent
Punkt 2. Formandens beretning
Punkt 3. Regnskab 
Punkt 4. Fastsættelse af kontingent 
Punkt 5. Valg af formand, på valg hvert år 
Punkt 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer, valg af én suppleant og valg af én revisor 
 
På valg er to bestyrelsesmedlemmer som vælges for to år: 
Jan Busch Carlsen og Teit W Knudsen genopstiller ikke. Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslår bestyrelsen valg af Anne Klint Berg og Søren Luplau-Pagh. På valg er én bestyrelsessuppleant som vælges for to år: Karina Kejser Bøhl genopstiller til valget.
             
På valg er én revisor som vælges for to år. Niels Gregersen genopstiller til valget.

Punkt 7. Indkomne forslag fra stemmeberettigede medlemmer, herunder forslag fra bestyrelsen.

Punkt 8. Eventuelt

Ad. Punkt 1
Knud Erik Friis blev valgt som dirigent, der efterfølgende konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 
Ad. Punkt 2
Formanden Kaj Sidenius aflagde efterfølgende sin beretning.
I beretningen redegjorde Formanden for situationen om ”Skovseren”, der udkom med to meget fine blade – et blad i 2017, og et blad i 2018, hvorefter redaktør Morten Ingemann desværre valgte at slutte som redaktør. Såfremt der er en eller flere, der har lyst til at videreføre dette arbejde bedes de kontakte formanden. Sommeren 2018 med den megen sol og ringe nedbør gjorde at det var nødvendigt at lukke for al kørsel
på Marken, grundet den store brandrisiko. Såfremt sommeren 2019 også skulle blive varm og tør er det vigtigt at alle igen i år er agtpågivende. Formanden informerede om at der i 2018 har været nogle sager med grundejere, der har plantet levende hegn, der er i modstrid med lokalplan 366, (vedtaget af Gentofte Kommune i 2015) hvoraf det fremgår at levende hegn kun må være 1,25m. I beretningen vedr. samarbejdet med Park og Vej beklagede Formanden at det desværre ikke er alle aftaler der er blevet indgået, der bliver overholdt og gennemført – eksempelvis – grus på stierne,
hævning af pullerterne, beplantning af bæltet langs Kystvejen med strandroser. Dialogen og samarbejdet fortsætter naturligvis. Sagen om det nedrevne skur og genopførelsen heraf udvikler sig positivt, og det er således håbet at skuret bliver genopført i år, således at skurvognen på Marken kan blive fjernet.

Som grundejer og bevaringsforening har det været bekymrende at byen over de sidste 8 år har mistet stråtage på fem ejendomme, da de stråtækte huse er en karakteristisk del af det unikke bymiljø. Bestyrelsen har således haft dialog og møde med politikere og embedsmænd i Gentofte Kommune, der deler denne bekymring. I forlængelse heraf har bestyrelsen fremsendt et ønske om et eventuelt tillæg til nuværende Byplan 21, som kan sikre de resterende stråtage i Skovshoved By.
Projektet omkring Nippenyttehave blev gennemgået af Formanden, der generelt betegnede processen som utilfredsstillende og forudindtaget. Formanden redegjorde i detaljer for forløbet og dokumenterede med sin beskrivelse at der har været mangelfuld information om projektet, og at sagsforløbet har været præget af uklar proces og høring af berørte grundejere – hvilket fik formanden til at udtale:
”Uanset om man er for eller imod og om det er et godt eller et dårligt projekt så SKAL der foretages en høring af de berørte beboere - og i dette tilfælde var de fleste imod.”

Gentofte Kommunes planlagte Kystvejsprojekt med omlægning af vejbaner og nedlæggelse af ca. 50 parkeringspladser langs Havnen med etablering af aktivitetsbane og områder er lykkeligvis blevet ændret. Grundejerforeninger, klubber på Havnen og mange borgere var klart imod projektet – og derfor er det rigtig glædeligt at Gentofte Kommune har reageret så positivt – og således i stedet bevarer vejforløbet og parkeringspladser og indskrænker vejen til et spor i hver retning med fartgrænse på 50 km, etablerer rulleskøjtesti, der forbindes til stien nord og syd for havnen. Beplantningen langs marken er ikke afklaret – men grundlæggende er det meget positivt at Gentofte Kommune har tilpasset projektet- så vi glæder os til at det gennemføres.

Inden beretningen blev godkendt af generalforsamlingen var der spørgsmål og dialog om parkering, nippenyttehaven, eksisterer den anden grundejerforening, samarbejde med den anden forening, kystvejsprojektet, busserne, bilernes fart igennem Skovshoved.

Beretningen blev efterfølgende vedtaget.

Punkt 3. Regnskab
Erik gennemgik regnskabet.
Spørgsmål og kommentarer til regnskabet fik et medlem til at udtrykke at Gentofte Kommune burde betale for flagstangen.

Punkt 4. Fastsættelse af kontingent
Det foreslås at kontingentet fastholdes uændret. Dette blev vedtaget.

Punkt 5. Valg af formand
Kaj Sidenius blev genvalgt med applaus.

Punkt 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer,
Anne Klint Bergh og Søren Luplau-Pagh blev valgt med applaus, hvorefter Anne Klint Berg blev valgt som foreningens kasserer.
Valg af suppleant – Karina Kejser Bøhl genopstillede til valget og blev således valgt med applaus
            
Valg af revisor for en toårig periode. På valg er én revisor som vælges for to år 
Niels Gregersen genopstiller til valget og blev efterfølgende genvalgt.

Punkt 7. Indkomne forslag fra stemmeberettigede medemmer
Der var ikke modtaget nogen forslag.

Punkt 8. Eventuelt
Under eventuelt udtrykte et medlem sin anerkendelse af Formandens store indsats omkring Kystvejsprojektet.

Bestyrelse:
Kaj Sidenius (formand), Erik Svanberg, George Greibe, Søren Luplau- Pagh,  Anne Klint Bergh (kasserer)
Skovshoved By Grundejer og Bevaringsforening