Referat fra Generalforsamling 2016

28 april 2016                     

Generalforsamling afholdt torsdag den 28. april 2016, i Skovshoved Sejlklub
 

Formand Kaj Sidenius bød velkommen til de ca. 30 fremmødte medlemmer af foreningen, og gik hurtigt over til første punkt.

 

Punkt 1: Valg af dirigent.

Erik Friis var stillet i forslag og blev valgt med akklamation.

 

Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet igennem Skovseren og opslag i byen, og gav herefter ordet til formanden for beretningen.

 

Punkt 2: Formandens beretning:

 

Formanden aflagde en fyldestgørende beretning, hvor han berørte de mange forskellige opgaver bestyrelsen havde arbejdet med i årets løb, og som berørte byens borgere.

Konkurrence programmet ”By og havn” var blevet annulleret af kommunalbestyrelsen da der efter dennes mening ikke var sammenfald imellem dennes ønsker og Skovshoveds beboeres ønsker,

Hvad der nu skal ske med Kystvejen og Kystsikring er endnu ikke afklaret, men på et tidspunkt skal der findes en løsning omkring Kystvejen og trafikproblemerne.

 

Havnen nærmer sig nu sin færdiggørelse og der er den officielle åbning den 22. maj. Der kommer stadig til at mangle lidt færdiggørelse, lige som der endnu ikke er klarhed over hvorledes de udlagte byggefelter vil blive anvendt.

 

Den gamle ”bazarbygning” på Strandvejen der igennem tiderne har rummet flere butikker, gav kommunalbestyrelsen desværre tilladelse til blev nedrevet, selv om den var en markant del af det bevaringsværdige bymiljø Skovshoved.

Når skaden er sket, kan vi være glade for at det nye hus bidrager til miljøet på en fin måde, med mange fine detaljer og vi glæder os til at se det færdigt.

 

Vi forhandler stadig med Gentofte Kommune om genopførelse af det skur der blev nedrevet for nu snart 10 år siden.

For at vores ansøgning om genopførsel kunne behandles i Plan & Byg, skulle vi have en lejeaftale af jorden med Park & Vej.  Denne lejeaftale er nu indgået og ligger til behandling i Juridisk afdeling.

Der burde herefter ikke være nogle problemer ud over tidsfaktoren, så vi håber at vi i 10 året efter nedrivningen kan genopføre skuret og få fjernet den gamle skurvogn.

 

I forbindelse med samarbejdet med klubberne på havnen har vi fået en henvendelse fra Gentofte Kommune omkring anvendelse af marken til teltplads i forbindelse med et stævne for Havkajakker.

Der har været et par møder om emnet, og kajakkerne vi helst blive på havnen så de er tættere på vandet og ikke skal over den stærkt trafikerede Kystvej.

Vi har tidligere i forbindelse med stævner på havnen haft teltplads på marken, og vi er blevet garanteret, at hvis marken skal anvendes, bliver det under skærpet overvågning.

 

For 14 dage siden var der den landsdækkende kampagne, ”Hold Byen Ren” hvor vi som sædvanlig havde Vej og Mark rens. Vi kunne her konstatere at det er blevet meget bedre med den generelle hen kastning af affald, men der er fortsat nogle der i løbet af året ikke kan finde ud af at overholde retningslinjerne for storskrald, dels hvornår man må stille ud, og dels hvad man må stille ud.

Som det fremgår af referatet fra dialogmødet med Park & Vej, er affald et af de problemer, vi drøfter.

 

Der har i år været afholdt to dialogmøder med Park & Vej, et hvor vi gik igennem byen og beså forholdene og et afholdt på Rådhuset, hvor vi drøftede hvad der var passeret og fremtiden.

Der er en god dialog og forståelse for vores problemer og ønsker hos embedsværket, men det er ikke helt nok, der må også lidt politisk opbakning med midler til for at få den ønskede vedligeholdelses standard.

Vi ser frem til den fortsatte gode dialog med Park & Vej med håbet om og forventningerne til at tingene med tiden vil lykkes.

 

Der har igen i år været de mange fælles arrangementer, loppemarked, børnenes dag, åbning af boulebanen, sommerfesten og juletræstændingen, alle arrangementer der kræver arbejde fra bestyrelsen og de mange frivillige, der stiller op til at få disse arrangementer til at fungere.

Formanden takkede alle der hjælper og ikke mindst de sponsorer, der gør det muligt at vi kan afholde alle vore arrangementer.

 

Spørgsmål til formandens beretning:

 

Sp: Da de nye pavilloner på havnen blev bygget, blev det fortalt at træer på havnen ikke måtte blive højere end husene, hvilket de nu er blevet.

Formanden mente at kunne huske, at byggehøjden er 4,5 m, og det bliver taget op med Park og Vej at træer holdes nede på samme højde som bygningerne.

 

 

Sp.  Hvilke ønsker er det vi har til Park og Vej og drøfter med dem?

Det der bliver drøftet er fx Strandvejen vedligehold af huller, den sidste beplantning på øerne, sunkne kantsten så der ikke står vand på fortovene samt belægningen på Strandvejen. Omkring Kystvejen er det vedligeholdelse af beplantningen, så den holdes nede for ukrudt og vildtvoksende beplantninger, samt træer strammes lidt op, således at der er den vandrette kontakt, som er ideen med den sidste lokalplan for levende hegn. Der er også dialog omkring parkering på Kystvejen, hastighed mv.  (Se referat fra sidste Park og vej møde på hjemmesiden.

 

Sp.  Tale om faskine på marken i forbindelse med regnvand?  Er det gået i stå?

Der er og har været dialog med GK om regnvandsprojektet, Det har været drøftet om det om muligt kunne udføres i forbindelse med fjernvarme og opgradering af det nedslidte kloaknet, men vi har indtil nu ikke haft held til at få GK med i projektet. Som det står lige nu, er det de enkelte beboeres eget problem, som praktisk talt umuliggøres af de små parceller, som mulighederne for tilskud er i dag.  Vi er selvfølgelig interesserede i ideer og vil gerne arbejde videre med projektet.

 

Beretning tages til efterretning

 

Punkt 3 Regnskab:

Regnskabet var delt rundt og kasserer gennemgik de vigtigste punkter.  Regnskabet viste et positivt resultat for året og en mindre stigning af egenkapitalen.

 

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

 

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent. Formanden foreslog uændret kontingent. Blev vedtaget.

 

Punkt 5.  Valg af formand.

Kaj Sidenius var villig til genvalg, og blev genvalgt.

 

Punkt 6.  Valg af bestyrelse

George Greibe og Erik Svanbjerg var på valg og begge blev genvalgt

I forbindelse med valget udtalte George, at såvel han som Erik, gerne så modkandidater så der kunne komme frisk blod ind i bestyrelsen.

 

Revisor og suppleant

Erik Menke og revisorsuppleant Claus Sloth blev genvalgt.

Bestyrelsessuppleant Anne Klint Bergh ønskede ikke genvalg.

Formanden takkede Anne for hendes arbejde i foreningen hvor Anne har skrevet mange referater i forbindelse med de mange møder der har været afholdt, navnlig i forbindelse med konkurrenceprogrammet. For ikke at glemme os helt fik Anne overrakt et par flasker vin.

 

Som ny bestyrelsessuppleant var indstillet Bent Fauerskov, Strandvejen 297, der blev valgt ind i bestyrelsen

 

Punkt 7: Indkomne forslag; Der var ikke indkommet forslag.

 

Punkt 8: Eventuelt

Under eventuelt var debatten åben for alle og der var en livlig spørgelyst fra deltagerne

 

Sp. Kan der gøres noget ved de horder af cykelryttere der vælter igennem byen, ikke overholder 30 km og fylder hele vejbanen?

Sv. Det bliver svært, dels er 30 km kun vejledende og den almindelige debat viser hvor svært det er med cyklister!

 

Sp. Kan der ikke etableres vejbump?

Sv. Det har været oppe i trafikudvalget, men kommunalbestyrelsen vil ikke have vejbump på Strandvejen

 

Sp.  Nordre Havnevej, hvornår åbnes den igen?

Sv. Åbningen er udskudt på ubestemt tid som følge af at det store afvandingsprojekt trækker ud. Når den nu er lukket er der samtidig givet tilladelse til opstilling af containere i forbindelse med olieoprensning fra en nærliggende villagrund.

 

Sp. Er havnen blevet som den var planlagt.

Sv. Inden for det arealmæssige omfang er havnen blevet som det var planlagt, men selve projektet er blevet, for at sige det pænt, noget skrabet. Vores frygt for sætningsskader, hvor der blev opsat vibrations målere, viste sig heldigvis ubegrundet, da der blev anvendt en anden teknik ved nedramning og der ikke blev nedrammet så dybt.

 

Sp. Hvad blev der af Pengene fra RealDania?

Sv. Pengene bliver ikke aktuelle.  Da projektet blev skrottet trak RealDania sit tilsagn tilbage.

 

Sp. Hvad kan der gøres ved Parkering?

Sv. Parkering er en af byens helt store problemer. Der er for mange biler, men værst af alt er, at der parkeres hensynsløst, og at man ikke tager hensyn til hinanden.

Kun ganske få, deriblandt formanden, bruger parkeringsbåsene på østsiden af Kystvejen, hvor det er muligt at afhjælpe noget af problemet.

Vores forslag om at der skulle etableres parkering langs Kystvejen i forbindelse med konkurrence-programmet var en af årsagerne til at RealDania trak sig ud.

 

Sp. Hvordan sikrer foreningen, at de grønne områder ikke bliver bebygget og servitutter bliver overholdt?

SV. Servitutetter:  foreningen har ingen mulighed for at gå ind i behandling af servitutter, da vi ikke har kendskab til disse. Det er den enkelte grundejer der har servitutter som må følge op på at de bliver overholdt.  Bestyrelsen skal nok på sine møder med forvaltningen indskærpe at reglerne om nabohøring altid bliver overholdt.  Bestyrelsen kan ikke blande sig behandlingen af private servitutter.

 

Sp. Hvorfor er der stadig byggefelter der hvor Højesteret har forbudt bebyggelse?

SV. Man har valgt ikke at ændre i Byplan hvor byggefelterne er indtegnet, men valgt et henholde sig til Højesterets dom, hvis nogen skulle ønske at bygge. En evt. køber vil kunne se dommen i grundenes servitutter.

 

Sp. Bebyggelse på marken

Sv. Selv om der på mødet i kommunalbestyrelsen, hvor konkurrenceprogrammet blev annulleret, var et enkelt medlem der gav udtryk for at hele marken burde bebygges, er dette ikke overvejende sandsynligt at dette skulle blive til noget.

Marken er omfattet af Byplan 21, og hvis der skulle komme en så vidtgående ændring til den, får alle rige muligheder for at gøre indsigelse.

 

Sp. Er marken en brandvej?

Sv. Nej det er den ikke, men kan selvfølgelig anvendes af udrykningskøretøjer i tilfælde af brand, men da alle brandhaner er placeret på Strandvejen, er marken ikke slukningskøretøjernes første prioritet.

 

Sp. Hvem er det, der hiver vimplen på flagstangen ned?

Sv. Godt spørgsmål, men ingen ved det!

 

Sp.  Hvad er definition på stakit?

Sv. Et stakit er lodrette enkeltstående lægter med mellem rum. Hvis der er vandrette lægter er det et hegn, og hvis det er vandrette eller lodrette brædder der sidder tæt sammen, er det et plankeværk.

 

 

Sp. Hvordan kan Natur- og Miljøklagenævn godkende at en beboer har fået påbud på at nedtage et stakit?

Sv. Stakittet har været højere en de 1,25m, som Byplan 21 foreskriver.

 

Peter SIF henledte opmærksomheden på, at ”Runa” nu var tilbage i Skovshoved, og alle var velkommen i foreningen ”Runas venner”.  Medlemsskabet kræver blot at man er medlem af Danmarks Museum for Lystsejlads, og man kan blive medlem ved henvendelse til ham.

 

Dirigenten takkede for en god og rolig generalforsamling og gav ordet til formanden for afrunding.

 

Kaj takkede dirigenten og de fremmødte deltagere for en god generalforsamling med en appel om at vi brugte Kystvejen til parkering, og deltage i de fælles aktiviteter.

 

 

 

 

 
Skovshoved By Grundejer og Bevaringsforening