Referat fra Generalforsamling 2020

Skovshoved By’s Grundejer- og Bevaringsforening

Referat af generalforsamling afholdt d. 29/6 2020 i Skovshoved Sejlklub kl.19.00.

Dagsorden:

Punkt 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Erik Friis. Det godkendes. Generalforsamlingen er varslet via opslag i byen. Der optælles 20 medlemmer af grundejerforeningen tilstede i forsamlingen. GF erklæres lovlig.


Punkt 2. Formandens beretning.

Nippenyttehave
På sidste års generalforsamling oplyste jeg om at Park og Vej havde givet tilladelse til at opføre en nippenyttehave nede ved skuret. Der er en lille gruppe som gerne vil have et stykke indhegnet jord til brug som nippenyttehave. Det var en noget usammenhængende proces, trods mange negative høringssvar fra de omkringboende gav Park og Vej alligevel en tilladelse. Bestyrelsen blev efterfølgende opfordret af et af vores medlemmer til at undersøge sagen, vi søgte herefter om aktindsigt og efter at have gennemlæst hele materialet kunne man konstatere at sagsbehandleren hos Park og Vej havde været mere end positiv allerede før høringen.
Bestyrelsen havde derefter nogle møder med Park og Vej hvor vi fremviste naboklagerne og efter nogen tid ændrede Park og Vej så tilladelsen til et afslag ændrede Park&Vej så tilladelsen til et afslag på baggrund af indsigelserne fra den oprindelige nabohøring. Vi skal passe meget på det grønne areal ”Marken” som er et grønt frirum der giver lidt afstand mellem beboelsen og aktiviteterne på Havnen. Hvis man først åbner for aktiviteter på ”Marken” vil det være svært at forklare et afslag senere, så alt i alt endte denne sag tilfredsstillende.

Byggeri
Der har været meget få ansøgninger om byggetilladelser det seneste år og de fleste har forstået at man skal ansøge om alle udvendige ændringer. Vi er jo nødt til at passe på det unikke miljø vi stadig har, det kan meget hurtigt blive ødelagt hvis lokalplanerne ikke bliver overholdt.

Skur
Sidste sommer lykkedes det endeligt at komme i dialog med Niclas der var dømt til at erstatte det skur han ulovligt nedrev. I forhandlingen aftalte vi at han selv skulle genopføre skuret. Bestyrelsen havde lavet tegningerne og beskrivelse af materialevalg samt en tidsplan. I starten gik det rigtig godt og Lars som havde lovet at sponsorere nogle timer lavede fundamentet og så kunne Nichlas komme i gang. Det gik fint fremad til trods for at vi flere gange måtte huske Nichlas på beskrivelsen af udseendet. Senere på sommeren blev Nichlas desværre syg og selv efter at han var blevet frisk kom han ikke i gang igen, så da tidsplanen ikke blev overholdt mødtes vi igen med Nichlas og det lykkedes så efter nogle samtaler at lave en aftale hvor Nichlas skulle betale Lars for at opføre skuret. Dette arbejde er i gang og bliver snart færdigt så den gamle skurvogn kan komme væk.
Det nye skur får stort set samme udseende som det oprindelige der blev revet ned.


Kystvejen
Sidste år midt i sommerferien modtog vi en invitation til et fælles møde med de to andre foreninger, om ændring af Kystvejens udformning. Dette møde kunne vi ikke deltage i grundet ferie. Vi blev derefter informeret på et senere møde hvor Park og Vej fremlagde en plan om at flytte stakittet på marken så det ville være nemmere at holde de strandroser de planter nu til efteråret 2020 samt at rykke den østgående vejbane over på vores side, så vil der blive et større areal på havnesiden til forskellige aktiviteter. Dette forslag kunne Bestyrelsen på vegne af borgerne i Skovshoved absolut ikke bakke op om, så vi var nødt til at skrive lidt frem og tilbage og have nogle møder hvor vi endte med at blive enige om den løsning som vi kan se i dag, hvor vi stadig har parkering på østsiden af Kystvejen som ellers ville være blevet fjernet. Der mangler nu kun det lyskryds som er ved at blive opført i den sydlige ende af Havnen, dette lyskryds skal tage det meste af trafikken til Havnen og jordarealerne ved siden af cykel stien og midterrabatten bliver tilsået med eng beplantning.
Bestyrelsen er rimelig tilfreds med denne løsning så vi slap for nye aktivitets arealer tæt på byen.

Park og Vej
De to årlige møder vi har med Park og Vej går rimeligt godt, men vi er forundrede over at de ikke overholder vores aftaler som f.eks.at lægge slotsgrus på de sidste øst/vest gående stier over marken samt at plante strandroser i bedet langs med cykelstien mod Kystvejen. Det er også noget tungt at få lavet en løsning på at undgå at vandet fra Strandvejen bliver kørt op på husene ved 281 og 287 facaderne bliver ødelagt af vandet der bliver kørt op fra bilerne. . Men positivt er det at legepladsen er blevet opdateret, både mht indhold og smuk beplantning, samt der er kommet nye flotte skraldespande samt hundeposer-holder på marken, så der er nu ingen undskyldning for ikke at samle op. Samt at Park og Vej vil gøre en indsats for at følge op på når enkelte beboere smider deres affald på marken.
I arbejdet med Havneudvidelsen spurgte vi hvordan Gentofte Kommune ville sikre byen imod oversvømmelse ved forhøjet vandstand, dette har vi igen haft oppe på møde med Park og Vej hvor de oplyste at det Politisk var blevet bestemt at indkøbe ”Water tubes” vi har efterfølgende rykket for at høre hvor langt man er nået i sagen, og er informeret om at man er ved at indhente et tilbud.

Bus sluse
Vi har gennem de seneste år foreslået at der bliver etableret busluser på Strandvejen for at få sænket den generelle hastighed og måske få nogen til at finde en anden vej. Forslaget har været i høring og er på nuværende tidspunkt aflyst.
Bestyrelsen er dog af den holdning at de forslag der har været i høring havde en forkert placering så vi forsøger at fortsætte arbejdet.

Bålfade
Vi har konstateret at flere i byen har købt bålfade til terrasserne. Disse er ikke tilladte. I flg. Brandvæsnets hjemmeside, skal man holde en afstand på minimum 15 m til særligt brændbart materiale som f.eks. stråtag og græsset på marken. De 15 m bliver øget til 30m hvis det blæser og det er der ikke nogen her i byen som kan overholde, så man må IKKE tænde bålfade el. Bål i Skovshoved by.

Stråtage
For godt to år siden forslog vi bygningsmyndigheden at vi skulle finde en løsning til at bevare de sidste stråtage i byen. Dette har vi spurgt til nogle gange og forleden blev jeg inviteret til et informationsmøde hvor man havde startet arbejdet. Vi samarbejder om en løsning som vil komme i for-høring formentlig i september. Dette arbejde er vi rigtig glade for, for det vil sige, at da man skal ansøge om alle udvendige ændringer som f.eks. ændring af stråtag, kan kommunen nedlægge et §14 forbud. Det vil sige at de kan vente med at afgøre sagen til lokalplanen for bevarelse af stråtagene bliver godkendt.
Dette var beretningen for året som vi generelt er tilfredse med.

Spørgsmål til bestyrelsen under beretningen
Spørgsmål til bestyrelsen: Vedr. storskrald på strandvejen. Hvad kan man gøre? Nabo-selvjustits! Opfordre til sms notifikation tilmelding. Samt hvordan storskrald sorteres. Der mangler viden om hvordan affaldet blandes og pakkes. Opfordring til at tale med naboerne samt uddannelse om hvordan man skal bortskaffe affald.

Spørgsmål til bestyrelsen: Opfordring til at storskrald sættes ud foran egen ejendom. Flere små bunker, end en stor oppe ved vejen.

Spørgsmål til bestyrelsen: Vedr. projekt med aktivitetsområde ind mod havnen. Opfordring til at rose GK for at trække forslaget tilbage.

Spørgsmål til bestyrelsen: Vedr. dårlig vejbelægning på Skovshoved strandvej. Hvorfor er det fint på hver side af Skovshoved by, men ikke inde i byen. Belægningen larmer og er belastet af reparationer.

Spørgsmål til bestyrelsen: Vedr. klunsere der kommer og tager affaldet. Det gør problemet værre, da der bliver rodet rundt i affaldet.


Punkt 3. Regnskab ved Kasserer Anne Klint Bergh.

Indtægter på 9.700kr. Væsentlig mindre end 2018, men kan af forskellige årsager ikke sammenlignes (ekstraordinær indtægt ved opløsning af ”Skovseren” bl.a.).
Udgifter på 24.000kr. (bl.a. pga skurbyggeri)
Resultat for 2019 på minus 14.300kr.
Formue i banken var før regnskabet på 85.000kr. Ultimo 2019 var den på 74.400kr.

Spørgsmål til bestyrelsen: Opfordring til at fokusere på at øge indtægterne ved rekruttering af nye medlemmer. I 2019 var ca. 1/3 af byens borgere medlemmer af Skovshoved By’s Grundejer- og bevaringsforening.


Punkt 4. Fastsættelse af kontingent.
Fastholdes på nuværende niveau.
Formanden fortæller at man ønsker en husstandsomdelt folder med opfordring til indmeldelse. Den er på vej i trykken.


Punkt 5. Valg af Formand / på valg hvert år
Kaj Sidenius Strandvejen 262E genopstiller. Kaj Sidenius blev genvalgt med applaus.


Punkt 6.
Valg af 2 Bestyrelses medlemmer for 2 år,
Valg af en suppleant for 2 år og
valg af en revisor for 2 år.

George Greibe og Erik Svanberg genopstiller ikke til bestyrelsen
Emil Menke genopstiller ikke som Revisor
Ellen Sjøstrøm genopstiller ikke som suppleant.

Bestyrelsen foreslår til bestyrelsen:
Dorthe Maria Scheutz Strandvejen 234D og
Susan Thygesen Strandvejen 242D.
Til suppleant Rasmus Ejlers Strandvejen 236.
Til revisor Gitte Groth Strandvejen 262c.

Dorthe Maria Scheutz og Susan Thygesen blev valgt med applaus.

Valg af suppleant – Rasmus Ejlers blev valgt med applaus.

Valg af revisor for en toårig periode. Revisor Gitte Groth Strandvejen 262c blev valgt med applaus.

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats, ikke mindst George som igennem 22 år har været meget aktiv i bestyrelsesarbejdet og bl.a. primus motor for loppemarkedet.


Punkt 7. Indkommende forslag fra stemmeberettigede medlemmer.
Ingen forslag er indbragt for general forsamlingen.


Punkt 8. Eventuelt .
Opfordring fra en beboer til bestyrelsen om at bestræbe sig på et bedre samarbejde og kommunikation med den anden grundejerforening, således af borgerne i Skovshoved by kan samles om at beskytte vores skønne sted.

Opfordring fra beboer til at etablere en nem metode til betaling af kontingent i grundejerforeningen.

Spørgsmål fra beboer til digitalisering og kommunikation fra foreningen til medlemmerne. Er der kig på en eventuelt digital platform der kan bruges i den henseende. Udover websitet og Facebook.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen ved at takke for god ro og orden, hvorefter foreningen trakterede med en forfriskning fra restaurantenGeneralforsamlingen indledte med et ekstraordinært indslag vedr. tyveri:

Gitte fra GK vedr. tyveri i kommunen. ‘Nabohjælp koncept’, justeret til GK. Gitte tilbyder hjælp til indbrudssikring i hjemmet.
Materiale fra Gitte kommer senere til at blive husstandsomdelt til medlemmerne af GF.
Allan Ulvskov Nielsen, forebyggelsesekspert, præsenterer ’Bo trygt’ koncept (non-profit). Fokus på at få nedbragt antallet af indbrud i DK. Råd til hvordan man sikrer sig mod indbrud.

Skovshoved By Grundejer og Bevaringsforening