Referat fra Generalforsamling 2017

Skovshoved By’s Grundejer- og Bevaringsforening


Ordinær generalforsamling den 27. april 2017, afholdt i Skovshoved Sejlklub.


1. Til dirigent valgtes Erik Friis som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Kaj aflagde beretning, hovedpunkter som følger:

Den19 juli 2016 mistede vi i foreningen vores æresmedlem Emil Beck.

Emil har været med til at gøre et stort stykke arbejde for Skovshoved by
han blev valgt ind i grundejerforeningens bestyrelse i 1966 og blev senere formand i 1970 her der lå et stort arbejde i at bevare Skovshoved by med at forhandle med Gentofte kommune og samtidigt samle opbakning i byen til den lokalplan der blev vedtaget i 1976 Byplan 21.Det var et stort arbejde der blev udført med mange møder

Emil var også manden bag ideen til at opføre Skovserpigen som Vivian Rose udførte og som vi i dag har overfor hotellet.

Emil sad i bestyrelsen til 1985 i alt 19 år, heraf 15 år som formand, Emil blev 94 år.

Skuret på marken.
Vi har fra plan og byg modtaget tilladelse til at opføre et nyt skur dog med en lidt anderledes placering end det oprindelige, det nye skur skal stå ca. der hvor skurvognen står i dag.
Det der nu mangler er at lave en brugs aftale med park og vej som står for området
Og samtidig arbejde på at få det nye skur til en rimelig pris.
Vi ser frem til at få en afslutning på denne opgave så skurvognen endelig kan fjernes.


Beplantning langs Kystvejen
Beplantningen langs kystvejen har i flere år stået næsten uberørt hen, til trods for at bestyrelsen mange gange har opfordret park og vej til at området blev vedligeholdt

Dette område har som flere andre ting måtte afvente en helhedsplan for Kystvejen
men denne plan er stadig ikke lavet endnu, til trods for at havnen næsten står færdig
det er vel kun rimeligt at der bliver ryddet lidt op, for i den periode hvor området har stået hen og afventet har en vild klematis kaldet skovranke bredt sig til stort set hele området.

Skovranken breder sig meget og gør det svært for andet at gro der hvor den er
Den nye park og vej chef kunne godt se at det var et problem som kun ville blive værre
vi opfordrede til at beplantningen blev holdt nede i en højde af 1,25m og at træerne blev stammet op, dette er netop efter den plan vi har fremlagt flere gange både på borgermøde og på generalforsamling og det mente park og vej kunne være en god løsning

Da arbejdet så gik i gang blev vi noget overraskede over at al bundbeplantning blev fjernet. Vi er efterfølgende blevet informeret om at gartnerne var nød til at komme i bund for at få styr på al uønsket beplantning
Planen er nu at park og vej i løbet af denne sommer 2017 skal fjerne al uønsket vækst og så til efteråret vil området blive beplantet med strandroser og rosa nevada og ikke hybenroser, så det bliver forhåbentlig snart pænt igen.

Beskæringen er i øvrigt er en del af foreningens forslag til projektet havn og by;
om eller hvornår resten af forslaget bliver udført er ikke til at svare på, men vi arbejder selvfølgelig videre på det da en del af forslaget omhandler parkering på vest siden af kystvejen idet vi har brug for mere parkering i Skovshoved by.

Affald
Affaldsproblemet i byen er der både på strandvejen og på marken
det burde ikke være så svært da man via Gentofte kommunes hjemmeside kan blive informeret og tilmelde sig en mail ordning så får man en mail dagen før om hvilken type affald der bliver afhentet om torsdagen.

I 2001 startede bestyrelsen en årlig markrensnings dag fordi at det her var særdeles nødvendigt på denne ene dag tilbage i 2001 og 2002 kunne vi næsten samle affald til at fylde en hel container. Efterfølgende er det blevet en del bedre og vi har nu udvidet dagen til en mark og vej rensnings dag, marken står rimelig pænt i dag, men der er dog stadig nogle der ikke spiller med og de er ind til videre blevet bedt om at hente deres affald igen
jeg opfordrer til at så mange som muligt deltager på vores næste mark og vej rensnings dag som er nu på søndag d.30-04 kl. 10:00
Vi mødes ved Skovserpigen med kost og skovl jo flere vi er jo før er vi færdige.

3. Peter Sif gennemgik regnskabet.
Der er ca. 70.000 kr i egenkapital og Peter omtalte 38 betalende medlemmer, som dog senere blev korrigeret af George der gjorde opmærksom på at 10.800 i indtægter svarer til flere end 38. Peter havde opgjort sit antal på basis af beboere i byen.

4. Kontingent forbliver uændret.
Forslag fra salen omkring brug af system til opkrævning for på den måde at mindske antal som glemmer at betale kontingent.

5. Valg til bestyrelsen.
Peter Sif og Bent opstillede ikke. I stedet blev Teit stemt ind i bestyrelsen og der blev valgt:
• Teit W. Knudsen
• Jan Busch Carlsen
• Erik Svanberg
• Ellen Sjøstrøm (Suppleant)
• Karina Kejser Bøhl (Suppleant)
George Greibe var ikke på valg.
Kaj blev efter en ophedet debat genvalgt som formand. Peter Sif ønskede at Kaj skulle trække sig og overlade formandsposten til en anden og så evt. fortsætte i bestyrelsen som menigt medlem. Kaj delte ikke den holdning. Det medførte en debat om arbejdet i bestyrelsen og forholdet til kommunen som dog endte med at Peters forslag ikke fandt støtte i forsamlingen. Og Kaj blev genvalgt.

6. Der blev stillet spørgsmål til/debatteret:
- Samarbejdet med den anden grundejerforening. Og samarbejde med Skovshoved Klampenborg grundejerforening, herunder specielt om trafik på Strandvejen.
- Trafik.
- Parkering. Se også Kaj’s beretning.
- Busser.
- Forslag om at der ikke vælges formand på general forsamlingen men at dette overlades til bestyrelsen at gøre som et led i sin konstituering.
- Tilbud om 80 arbejdstimer og materialer til netto pris ved opførelse af skur. (Lars 248 C som gav dette tilbud).
- Ny Skovser redaktion bestående af 3 medlemmer (Morten Ingemann, Karina Kejser Bøhl, Maria Mygind).

Afsluttet i god ro og orden.

Referat er godkendt og vedtaget på bestyrelsesmøde den 2. august 2017
Skovshoved By Grundejer og Bevaringsforening