Referat fra Generalforsamling 2018

Referat af Generalforsamlingen den 24. April 2018 i Skovshoved By’s Grundejer og Bevaringsforening

 

1. Valg af dirigent.

Erik Friis blev valgt med applaus.

 

2. Formandens beretning.

Kaj Sidenus' fyldige beretning omfattede bl.a. følgende:

Skovseren. Formanden udtrykte sin store glæde over at Skovseren kører videre og nu uafhængigt af Grundejer- og Sangforeningen. Redaktør er Morten Ingemann og derudover et team bestående af Karina Kejser Bøhl, Maria Myggen samt Gitte Groth.

Skur. Vedrørende Foreningens (nedrevne) skur oplyste formanden at tilladelser nu er i orden til genopførelse af skuret og gav derudover et resume af sagen omkring skuret som den står nu. Det gav anledning til nogle kommentarer fra den borger som rev det gamle skur ned og som for flere år siden er blevet dømt til at betale en erstatning, som imidlertid ikke er blevet betalt grundet manglende evne til dette. I de forskellige juridiske dialoger har Foreningen tilbudt et forlig på dømtes betaling af 100.000,-kr. – hvor dømte har tilbudt at betale 25.000,- kr.

 

Gentofte Kommunes - Park og Vej samarbejde:

Der er nu 2 årlige møder imellem Foreningen og Park og Vej afdelingen.

Kaj oplyste at beplantningen langs Kystvejen nu er planlagt til 2019.

Derudover har det været søgt at få opsat hundeposer ved indgangene til marken således at de mange hundeejere, der lufter deres hunde på marken også på den måde opfordres til at bortskaffe efterladenskaberne i affaldsbeholderne.

Derudover er man blevet enige med kommunen om at hæve de gamle pullerter, der markerer den tidligere kystlinje og havn. I tillæg til dette opsættes der informations tavler, der viser ”flytningen” af havnen ved etableringen af Kystvejen.

Problemer med vandafledning på Strandvejen er der også fokus på. I tillæg til denne dialog har Foreningen foreslået kommunen, at der etableres bussluser på Strandvejen, noget som kommunen er positiv overfor – der er imidlertid ikke aftalt noget endnu – men Foreningen ser frem til mulige initiativer på dette område.

Ligeledes har Foreningen igen foreslået kommunen at etablere parkeringspladser langs Kystvejen på vest siden mod byen, og underbygge anvendelsen af sådanne etablerede P-pladser på Kystvejen ved at markere stierne over marken ved hjælp af slotsgrus. På den måde kan parkeringssituationen i byen lettes.

Legepladsen bliver istandsat i 2019 og kommunen indbyder til at alle borgere kommer med eventuelle ønsker og gode ideer.

På bevaringsområdet har Foreningen med ærgrelse konstateret at der er flere husejere som udskifter stråtag med skifer. Dette er muligt under hensyntagen til  Byplan 21 men det er ærgerligt idet sådan en udskiftning ændrer miljøet i byen markant. Foreningen arbejder med kommunen om ideer til bevarelse af stråtagene.

Kaj omtalte også det nye projekt kommunen arbejder med på Kystvejen langs havnen. Det er således påtænkt at skabe et aktivitetsområde langs Kystvejen ved havnen (på vejens østlige side) hvor aktiviteterne kan bestå af forskellige elementer som eksempelvis build-up cafe, foodtrucks, gymnastikinstrumenter, loppemarkeder og andre uspecificerede aktiviteter. Parkeringspladserne langs havnen påtænkes som led heri nedlagt.

Kaj ønskede at høre medlemmernes kommentarer til projektet, og det stod efterfølgende klart at mange medlemmer er nervøse for støjgener og ikke helt forstår, hvorfor der skal laves aktivitetsområde lige på det sted – ligesom nedlæggelsen af 50 parkeringspladser beklages.  Til gengæld var der tilslutning til at farten på Kystvejen sættest ned til 50 kmt og at Kystvejen indskrænkes til 1 kørebane i hver retning. Foreningen og andre interessenter ( den nye grundejerforening, Skovshoved Klampenborg Grundejerforening ) arbejder enigt videre på at forsøge at påvirke  kommunen til at justere visse dele af projektet.

 

3. Regnskabet.

Foreningens kasserer Teit fremlagde regnskabet. Gennemgangen heraf gav anledning til kommentarer fra et enkelt medlem, som ikke mente at regnskabet var korrekt- da regnskabet manglede en bilagspost. Dette bilag er imidlertid ikke modtaget af Foreningen, hvorfor regnskabet helt korrekt ikke er påvirket af dette.

Kassereren udtrykte til yderligere information om regnskabet at regnskabsaflæggelsen havde været påvirket af tidsmæssige vanskeligheder – hvoraf vanskeligheder med adgangen til Foreningens konto havde medført at nogle indtægts- og udgiftsposters først var bogført på Foreningens konto i 2018. Generalforsamlingen fandt således at regnskabet ikke var retvisende og valgte i stedet at give Bestyrelsen en forhåndsgodkendelse af et tilrettet regnskab, der udarbejdes med revisorernes godkendelse, hvorefter regnskabet  publiceres på Foreningens hjemmeside som Foreningens årsregnskab 2017.

 

4. Kontingent

Kontingent blev godkendt uændret – til  200 kr. for husstande i byen, 100 kr. for pensionister og 200 kr. for udenbys medlemmer.

 

5. Valg til Formand

Kaj Sidenius blev genvalgt til formand. 

 

6. Valg til bestyrelsen

George Greibe og Erik Svanberg genvalgtes ligesom Ellen fortsatte som suppleant og revisor Emil og Klaus blev genvalgt.

 

7. Indkomne forslag:

Intet til referat

 

8. Eventuelt.

Intet til referat.

Skovshoved By Grundejer og Bevaringsforening