Referat af dialogmøde 2. marts 2016

13-04-2016
Referat

Mødedato: 02. Marts 2016 kl. 15.00 – 16.00Deltagere:

Fra Grundejerforeningen

Kaj SideniusFra Gentofte Kommune:

Park og Vej: Lone Billehøj, Mikkel Suell Henriques, Peter Normark Kirsch, Peter Werner

Referent:Emner til drøftelse:Fra Fjernvarme


· Udbygning af fjernvarme i Gentofte
Udbygningen holder planen for fase 2 og 3.Det nordlige område er planlagt færdigt udbygget i 2026.Fase 4 er under forberedelse og vil blive påbegyndt der, hvor der flest tilmeldt.Fjernvarme møder gerne op til grundejerforeningens generalforsamlinger samt andre møder, hvor medlemmerne er samlet, og besvarer evt. spørgsmål.


Fra Park og Vej


· Trafik/Drift/Opgaveudvalg
Pt. afventes frigivelse af midler i forhold til det der skal anlægges. Der vil efterfølgende blive sendt information ud omkring hvilke tiltag der planlægges, i det omfang at det berører Skovshoved.Der opfordres til at benytte ”Giv et vink” omkring de arbejder, der akut skal rettes op på, som er farlige og/eller til gene, derved kommer henvendelsen ind i systemet på rette vis.
· ”Trafik – Sikker i byen”
Følgende anbefalinger blev gennemgået og præsenteret fra opgaveudvalget ”Trafik - Sikker i byen”, som er en del af høringen omkring arbejdet. Se endvidere uddybelse i vedhæftede slides.Ift. Bydelscentre:

· Forventninger og behov for at vise hensyn

· Konflikt mellem fodgængere, cykler og bilister

· Tryghed, tilgængelighed og adfærd for krydsende fodgængere

· ITS og forbedret trafikafvikling og parkering

· Flytte trafik fra biler over til cykler og fodgængere

· Fokus på adfærd og nye udfordringer betyder, at vi fortsat bør undersøge og analysere vores trafik fremover!Anbefalinger i fht. skoler

· Spredning af trafik ved ankomst til skolen

· Samarbejde mellem vej, skole og politi

· Tryghed og sikkerhed ved krydsning af veje

· Test af løsninger i samarbejde med skole og politi

· Påvirke beslutninger der træffes hjemmefraForslag til yderligere inddragelse af relevante interessenter

· Bredere borgerinddragelse – tryktest hos relevante interessenter (som jer i grundejerforeningen)Der arbejdes på intelligente byløsninger, hvor man kan gøre borgerne opmærksom på andre muligheder, fx ved parkering.
· Bæredygtigheds-opgaveudvalg
Der udpeges den 29/2 2016 i Kommunalbestyrelsen medlemmer til det kommende udvalg om bæredygtighed, der skal formulere en bæredygtighedsstrategi i løbet af det næste år.


Fra Grundejerforeningen


· Strandvejen 234
A. Opstilling af skur på grønt areal.Det påtænkes at der bygges et skur magen til det der brændte.Den videre proces i sagen er:

1) Der skal underskrives en lejekontrakt, med grundejerforeningen som lejer. Niveauet for lejer er ikke fastlagt endnu, men vil formentlig komme til at ligge på ca. 50 kr. pr. m2.

2) Når lejekontrakten er underskrevet, vil Park og Vej give fuldmagt til grundejerforening om at sagen kan behandles videre.

3) Grundejerforeningen sender ansøgning om opførelse inkl. placering til Plan og Byg, der så kan behandle sagen. I behandlingen af ansøgningen bør der i dialogen omkring placering af skuret, tages hensyn til stien.Når skuret er opført vil skurvognen blive fjernet.
· Affald
Nogen steder kan der ikke stå de normale affaldsbeholdere. Der har været henvendelse til grundejerforeningen omkring dette.Park og Vej opfordre grundejere med dette problem, til at tage direkte kontakt til Affald og Genbrug i Gentofte Kommune – på mail: Renovation@gentofte.dk
· Strandvejen
A. Beplante de sidste øer og skifte / rette defekte pullerter.

· Park og Vej undersøger hvornår de sidste øer beplantes og der mangler at blive udskiftet defekte pullerter.B. Stoppe maskinfejning da den ikke kan komme helt til kantstenen hvor affaldet ligger på grund af parkerede biler, fejemaskinen løsner i stedet de små sten på vejen som senere ligger ved kantstenen og forhindrer regnvandet i at løbe til kloak.

· Park og Vej undersøger hvilke muligheder der er for at feje på anden vis. Fra 1. april vil alle med en offentlig tilgængelig mobiltelefon i området, dog modtage en mail om at der fejes, så man bliver husket på det og kan flytte sin bil.C. Der bør lægges ny støjdæmpende asfalt samt rettes kantsten på strandvejen gennem byen.

· Der udlægges ikke støjdæmpende asfalt, da det ikke giver nogen effekt ved lave hastigheder.D. Storskralds ordningen fungerer ikke tilfredsstillende da enkelte beboere stadig ikke vil følge vejledningen til stor frustration for resten af beboerne. Hvad kan der gøres ?????

· Der er ikke hjemmel hos kommunen til at ”slå ned på syndere” der ikke overholder reglerne. Affald der står kan meldes ind via ”Giv et vink”.
· Alm. vedligehold af marken
A. Beskæring af den meget høje beplantning på vestsiden af legepladsen.

B. Beskæring af stor brombær i den nordlige ende af marken.

C. Fjerne visne buske generelt.

· Park og Vej undersøger ovenstående emner og vender tilbage med svar til grundejerforeningen.
· Alm. vedligehold på Kystvejen
A. Beskæring af det høje fyr krat til max 1,25 m eller erstattes af strandroser.

B. Opstamning af alle træerne ud for byen i en højde af 3,5 m lige som de er nord og syd for byen langs Kystvejen.

C. Fjerne den store mængde snerler og skovranke både på marken og langs Kystvejen, de breder sig eksplosivt.

· Park og Vej undersøger ovenstående emner og vender tilbage med svar til grundejerforeningen.D. Nordvand skal retablere køresporet på nord marken ud for bunker, efter arbejdet i inter.

· Park og Vej undersøger med Nordvand og vender tilbage med svar til grundejerforeningen.E. I den nordlige ende af marken har bebyggelsen nord for byen (skovshovedpynten) fældet en mængde træer, i den forbindelse havde de tråd hegnet til marken nede og det er ikke ordenligt opsat efterfølgende.

· Park og Vej undersøger emnet og vender tilbage med svar til grundejerforeningen.
· Praktiske foranstaltninger
A. Ønske om flere skilte med ”hunde i snor” til indgangene til marken. Park og Vej undersøger om flere kan opsættes.B. Lille kæde og ekstra låse med anden nøgle til bommen, så den ikke behøver at stå åben når en beboer har brug for adgang til marken i flere dage (da vi ikke låner hoved nøglen ud).

· Park og Vej undersøger logistikken omkring det hos driftsenheden.C. Skilte med max 30 km/t ønskes opsat på Strandvejen igennem Skovshoved by.

· Park og Vej oplyser, at det er politisk besluttet at mindste hastighed er 40 km/t. Eksisterende skilte med 30 km/t vil blive fjernet løbende.D. Neptun stien er stadig ikke farbar, der er nu stillet bordbænk system op på det GK ejede areal så det spærrer stien, det forventes at hele Neptun stien bliver synlig.

· Park og Vej vil, via brev, henstille grundejerne til at holde arealerne fri.E. Hegn mellem marken og matrikel 61c ønskes nedtaget da det er GK areal.

· Park og Vej undersøger emnet og vender tilbage med svar til grundejerforeningen.
· Fremtid
A. Hvornår bliver hastigheden på kystvejen sat ned til 50 km/t.

B. Hvad sker der med parkering på vestsiden af Kystvejen ????

C. Hvad sker der med den højtvandssikring på kystvejen mellem havn og by vi er blevet stillet i udsigt???

· Park og Vej oplyser, at ovenstående emne afventer havneprojektets afslutning samt Nordvands arbejder på kystvejen.


Park- og vejchefen rundede mødet af med information om, at der fremadrettet tænkes inviteret til 2 møder årligt, et møde i februar/marts på Gentofte Rådhus samt et møde i september/oktober, hvor man mødes ”ude i marken”.

Kategori: Nyheder
Skovshoved By Grundejer og Bevaringsforening